Pro studenty

Vážení zájemci o studium,

Častá otázka zájemců o studium edukační homeoterapie je, co má společného studium edukační homeoterapie a klasické homeopatie. Oba dva obory používají zákon podobnosti, který objevil Samuel Hahnemann, zakladatel homeopatie, ale každá metoda používá zákon podobnosti zcela jiným způsobem. V homeopatii je zákon podobnosti aplikován na odstranění symptomů nemoci, v edukační homeoterapii je zákon podobnosti  použit na proces sebepoznání. Odlišně jsou přednášeny popisy homeoterapeutických esencí, kde v edukační homeoterapii je kladen důraz na spirituální aspekt esence a zcela odlišně je pojata celá metoda edukační homeoterapie. Pro odlišení, tak aby oba termíny a obě metody nebyly zaměňovány, je v tomto textu níže podrobně popsán rozdíl.

Při studiu edukační homeoterapie je kladen velký důraz na osobnostní rozvoj studentů. Informace, data a znalosti jsou nezbytným základem praxe každého terapeuta, a jejich získávání považujeme za samozřejmý základ výuky. Ukázalo se však, že pro úspěšnou praxi v dnešní době ještě něco zásadního chybí. V dřívějších dobách dávných civilizací nebylo možné, aby se člověk dostal k důležitým informacím, pokud se sám nedostal na určitý stupeň duchovního poznání, protože pak ví, jak má moudře tyto informace používat. Procházíme úžasným obdobím, kdy se mění mnoho věcí, začínáme psát v kalendáři nové století, přecházíme z věku Ryb do éry Vodnáře. Tato myšlenka by se asi nejlépe dala vystihnout výrokem Iana Watsona, čestného patrona Homeopatické fakulty:   „Léčíte také tím, kdo jste, ne pouze tím jaké máte znalosti…“

Naši studenti jsou během výuky podporování k vlastní terapii, zejména v rámci supervize nebo v rámci individuální terapie. Studenti pracují samostatně na různých úlohách, úkolech, zpracovávají zadaná témata. Cílem je, aby studenti za dobu 3 let studia prošli určitým procesem osobní transformace, vlastního posunu po stránce emoční, spirituální i rozvoji myšlení. Transformace v terapeuta nového století.    „Jediná zodpovědnost, kterou jako terapeut máte během léčebného procesu Vašich klientů, je být v harmonii sám se sebou. Je to ta nejdůležitější energie, která spouští skutečný léčivý proces u Vašich klientů…..“   (Ian Watson)

V rámci výuky je položen velký důraz na proces pozorování a vnímání. Dnešní homeopatie se ubírá spíš cestou dat, informací a rozumového přemýšlení. I když původní definice homeopatie je, že je to „z poloviny věda a z poloviny umění“, na to tvořivé, imaginativní se víc a víc při výuce i v praxi zapomíná. Jako by se za to dnešní západní homeopatie styděla a chtěla se v něčem víc přiblížit alopatickému pojetí. Dnešní homeopaté jsou ve školách trénování k zapojení pouze té hemisféry mozku, která pracuje rozumově, intelektuálně. Tím se, dle mého názoru, homeopatie připravuje o velký terapeutický efekt. Odebírání a vyhodnocení případu v rámci edukační homeoterapie není intelektuální rébus ani „objektivní“ vyhodnocení symptomů podle tabulek, nebo dosazení do vzorce, je to jedinečné a neopakovatelné setkání dvou bytostí, dvou duší. Prohlášení některých současných homeopatických osobností, že tímto (intelektuálním a racionálním) pojetím homeopatie najdeme similimum (přesný lék) při prvním předpisu v cca 5-10% říká, že v současné homeopatii možná něco začíná chybět.

V edukační homeoterapii je proces pozorování a vnímání, jak esencí používaných v edukační homeoterapii, tak klientů, považován za základ terapeutického umění. Umět excelentně pozorovat a vnímat všemi smysly je také to, co odlišuje průměrného terapeuta od terapeuta pracujícím s výbornými výsledky. Je to základ toho, jak pracovat nejen se slovy klienta, ale i s informacemi, které jsou ukryty „za slovy“, nebo jak se říká „mezi řádky“. Právě tam často můžeme najít spolehlivou odpověď na to, co klient vnitřně prožívá, která se často liší od to, co klient říká (viz. základní výrok největšího televizního diagnostika všech dob, Dr. House :“Lidé lžou..“ :)

U každé esence, kterou přednášíme, děláme trituaci. Studenti jsou tak schopni si esenci léku „navnímat“ všemi smysly a získat z léku vlastní, osobní pocit, který není nikým zprostředkován a interpretován. V rámci výuky navštěvujeme se studenty některá místa v přírodě, kde je učíme pozorovat a vnímat všemi smysly. Květiny, stromy, živly, různé vzorce a formy, které se v přírodě opakují.

( „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Antoine de Saint-Exupéry , Malý princ)

 

Termíny a více konkrétních informací o studiu získáte na stránkách Homeopatické fakulta s klinikou s.r.o.:

www.homeopaticka-fakulta.cz

 

Edukační homeoterapie ve srovnání s klasickou homeopatií.

Stručně řečeno, na homeopatii přicházíte s představou, že někdo druhý bude léčit Vás – přicházíte s očekáváním léčby a výstup práce homeopata je doporučení homeopatického léku. Klient si přišel pro homeopatický lék, od kterého čekává, že ho zbaví nemoci,

Na edukační homeoterapii přicházíte s představou, že Vám někdo druhý pomůže uvidět a pochopit souvislosti Vašeho života tak, aby jste se dokázali (v případně nemoci) uzdravit sami – přicházíte s očekáváním poznání nových věcí o sobě.

 

Podrobně je situace nastíněna zde:

Klasická homeopatie Edukační homeoterapie
a) chronická nemoc je způsobena chronickým miasmatem, po odstranění (vykořenění) chronického miazmatu lze nemoc zcela vyléčit. (Organon – §72, 78, 204, 228). Účelem léčby je odstranit u klienta nemoc. a) schopnost onemocnět patří k životu, je neoddělitelná součást člověka jako duchovní bytosti. Je to snaha  o korekci, o rovnováhu v životě.
Chronická nemoc má velký význam při duševním zrání a vývoji lidské bytosti jako individuality.Odstranit nemoc znamená pochopit a přijmout její poselství a udělat změny postoje v životě, ke kterým nás nemoc vede.
Účelem setkání je pomoci klientovi pochopit, proč nemoc má, motivovat ho k volbě sám za sebe a pomáhat mu k poznání tak, aby se dokázal uzdravit sám.
  b) homeopat během homeopatického
vyšetření vystupuje v roli nezaujatého
pozorovatele, který pozoruje vnější symptomy nemoci (Organon – § 6, 7, 11,14) a dává těmto symptomům nemoci různou hierarchii a důležitost (Organon – § 24, 102, 209, 217)
  b) terapeut je během odběru případu vědomým účastníkem setkání a interakce s klientem. Během odběru případu není cílem odebrat symptomy nemoci, ale poznat a pochopit klienta, jeho individualitu, životní příběh, osobní téma, v kontextu s jeho současným stavem. Během odběru případu terapeut nesleduje a nehodnotí fyzickou ani psychickou patologii a fyzické symptomy, nepoužívá lékařskou terminologii. Zcela nezaujatý postoj terapeuta je v principu nemožný stav, terapeut si vědom vlastních životních témat, která se snaží objevit a pochopit v rámci vlastního sebepoznávacího procesu a na základě poznání vlastních témat tyto osobní vzorce do odběru případu neprojektovat. Terapeut klade velký důraz na vlastní sebe-transformační a sebe-poznávací proces.
 c) homeopat na základě vyhodnocení
symptomů doporučuje (předepisuje-
podává) homeopatický lék, který je
v ČR registrovaný jako léčivo.
Léčený proces ze zahajuje okamžikem
podání homeopatického léku.
  c) terapeut na základě pochopení
klienta, jeho příběhu, tématu, pomocí vhodně volených otázek na základě zákona podobnosti pracuje s klientem. V případě potřeby může doporučit esenci, která má statut doplňku stravy.
Sebe-uzdravovací proces se spouští v okamžiku vzájemného setkání.
 d) homeopatie je léčebná metoda
(Organon – § 1, 3, …), která pracuje jak s fyzickými, tak s mentálními symptomy
  d) terapeut je v roli edukačního
(vzdělávacího) průvodce. Klient
se učí poznávat sám sebe.
Terapeut nepracuje s fyzickými
symptomy ani s lékařskými termíny.
 e) homeopat vystupuje v roli
autority, pacientovi příliš nevysvětluje
proč mu homeopatický lék dává
a často ani nesděluje název předepsaného
homeopatického léku.
 e) terapeut nevystupuje jako autorita, je partner, průvodce klienta na cestě k uzdravení. Vysvětlení vzorce, příběhu klienta jemu samému (do té míry, aby byl klient schopen s ním dál pracovat) případně i obrazu podávané esence patří mezi základní úkony v průběhu setkání (viz c).
 f) při kontrolním vyšetření homeopat
sleduje primárně ústup symptomů nemoci, zlepšení fyzických parametrů, případně přísun energie či určitý psychický nadhled.
Případné homeopatické zhoršení je vnímáno jako detoxikační proces, který se většina homeopatických směrů snaží omezit na minimum.
 f) při kontrolním setkání terapeut jako primární cíl sleduje spirituální posun v hlavním tématu (vzorci) u klienta, který byl objeven v rámci vzájemného setkávání.
Fyzické parametry a symptomy nemoci nejsou sledovány a vyhodnocovány.
Pokud dojde k „zázračnému“ vymizení symptomů nemoci aniž by klient učinil příslušné změny na mentální úrovni, je to vnímáno jako velké potlačení nemoci.
Reakce po setkání (po podané esenci) je nutná a vítaná jako proces změny.
 g) proces vyléčení je vnímán jako
vymizení symptomů nemoci.
(Organon – § 8, …)
 g) proces uzdravení je primárně vnímán jako vědomější, svobodnější bytí, klient žije sám za sebe, umí naplnit svoje potřeby a přání aniž by zasahoval do prostoru někoho jiného. Klient umí mít rád sám sebe.
 h) proces vyléčení je vnímán jako
vymizení symptomů nemoci.
(Organon – § 8, …)
 h) proces uzdravení není vnímán
pouze v časovém horizontu mezi
narozením a fyzickou smrtí, ale
v rozšířeném horizontu odchodu duše z fyzického světa. Pro ilustraci – v konečném stadiu nemoci není cíl zabránit smrti, ale pomoci pochopit a přijmout poselství nemoci a udělat změny postoje, aby duše neodcházela s zásadním nevyřešeným stavem, který má vliv na další zrození.
Při příchodu na tento svět si sebou
přinášíme naše základní životní téma, které ovlivňuje naše vnímání světa i to, jako situace se nám budou dít. Před příchodem na tento svět si vybíráme rodiče i sourozence.
 ch) hlavní požadavek na homeopata
je znalostní zvládnutí velké materie
mediky, počítačové repertorizace,
pojmutí mnoha informací dat a pojmů, které je nutné rozumově a intelektuálně uchopit.
Léčíte tím, jaké jsou vaše znalosti.
  ch) kromě požadavku na znalostní zvládnutí pojmů, filosofie a obrazů homeoterapeutických esencí a ostatních esencí, který je nezbytný, je kladen hlavní důraz na aspekt pozorování a vnímání, jak homeopatické esence, tak klienta. Proces je zásadně ovlivněn i samotnou osobností terapeuta.
Léčíte nejen tím, jaké máte znalosti, ale i tím, kdo jste. Nemůžete někoho provázet tam, kam jste sami nedošli.  Viz b).

 

 

 

 


 

 

 

 

   

 

Comments are closed